AVG

 
 

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een  naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die je zelf hebt achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. Head High biedt je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij dit op grond van de wet verplicht is.

Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt? 
Je identiteitsgegevens zijn nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandelplan. Als ook voor:

 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);

 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;

 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;

 • Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen;

 • De afhandeling van jouw aanvraag tot informatie;

 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-
  en bewaarplicht.

Bewaartermijn
Head High bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die door Head High verwerkt worden. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door jou gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)

 • Het op jou verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)

 • Het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)

Jouw Rechten
Op grond van de wet heb je diverse rechten. Deze rechten worden voor je op een rijtje gezet.

Inzagerecht:
Je hebt het recht de door Head High verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op jouw toestemming, het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met je gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan Head High verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die van je worden verwerkt op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die al in digitale vorm verwerkt zijn (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat je gegevens worden verwerkt op basis van je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De verwerking wordt dan gestaakt. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens.

Termijnen
Jouw vragen/verzoeken zullen binnen twee weken beantwoord worden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij je hiervoor informeren.

Identificatie
Head High kan bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt, of omdat wijzigingen in de persoonsgegevens ten onrechte worden aangebracht.

Individuele afweging bij ieder verzoek
De hierboven beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Ieder verzoek zal steeds op zijn eigen merites beoordeeld worden. Mochten Head High aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit aan je kenbaar gemaakt worden.